| بازدید ها : 2322

مدیر اداری

اهم وظایف
 شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف ذیل می پردازد :
‐ کسب آگاهیهای لازم در رابطه با قوانین و مقررات مربوط.
‐ نظارت بر روند فعالیت ها و کارکرد مجموعه تحت سرپرستی.
‐ بازنگری و تشخیص کاستیهای یا تهدید های زیر مجموعه تحت سرپرستی و ارائه رهنمونهای لازم برای رفع نواقص
‐ گرد آوری گزارشهای نیازسنجی سایر قسمت ها و معاونت ها و ارائه گزارشی کامل و مدون در این رابطه به مقام مافوق
‐ نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ارتقا شغلی کارکنان- امور مربوط به جذب یا انفصال  محاسبه مرخصی های
روزانه، ماهانه و سالانه و سایر امور اداری مربوطه.
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط از طرف مقام مافوق.
‐ صدور ابلاغ مرخصی ها، مأموریت ها و ... بر اساس آئین نامه ها و دستور العملهای مربوط.
‐ نظارت بر حضور مرتب کارکنان غیر آموزشی آموزشکده و انجام اقدامات لازم در مورد غیب آنها با اطلاع و نظر
ریاست آموزشکده.

دیدگاه شما   

کد امنیتی :