دریافت کارت الکترونیکی ژتون غذا

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند جهت دریافت کارت الکترونیکی ژتون غذا در اسرع وقت به امور مالی آموزشکده مراجعه نمایند.