| بازدید ها : 5181

چارت درسی گروه امور بانکداری

.
کاردانی پیوسته امور بانکداری               
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان پیش
2
2
-
 
 
 
 
ریاضی پیش
2
2
-
 
 
 
 
زبان فارسی پیش
2
2
-
 
 
 
 
روانشناسی پیش  
2
2
-
 
 
 
 
اصول حسابداری (1)
3
3
-
 
 
 
 
مبانی سازمان مدیریت  
3
3
-
 
 
 
 
کلیات حقوق
2
2
-
 
 
 
 
اندیشه اسلامی
2
2
-
 
 
 
 
وصایا
1
1
-
 
 
 
 
آشنایی با قرآن کریم
1
1
-
 
 
 
 
تربیت بدنی
1
-
1
 
 
 
 
جمع : 21 واحد
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
آئین زندگی
2
2
-
 
 
 
 
اصول حسابداری (2)
3
3
-
اصول حسابداری (1)
 
 
 
مبانی رفتار سازمانی
3
3
-
مبانی سازمان مدیریت 
 
 
 
ریاضی و کاربردآن در مدیریت (1)
3
3
-
 
 
 
 
بانکداری داخلی (1)
3
3
-
اصول حسابداری (1)
 
 
 
اقتصاد خرد
3
3
-
 
 
 
 
زبان خارجه
3
3
-
 
 
 
 
جمع  : 20 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
حسابداری صنعتی
3
3
-
اصول حسابداری (2)
 
 
 
ریاضی  و کاربرد آن در مدیریت (2)
3
3
-
ریاضی و کاربردآن در مدیریت (1)
 
 
 
اقتصاد کلان
3
3
-
اقتصاد خرد
 
 
 
بانکداری داخلی (2)
3
3
-
بانکداری داخلی (1)
 
 
 
بانکداری خارجی (1)
2
2
-
بانکداری داخلی (1)
 
 
 
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
3
2
1
 
 
 
 
حسابرسی (1)
3
3
-
اصول حسابداری (2)
 
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت
3
3
-
ریاضی  و کاربرد آن در مدیریت (2)
 
 
 
بانکداری خارجی (2)
3
3
-
بانکداری خارجی (1)
 
 
 
ارزیابی اقتصادی طرحها
1
-
1
اقتصاد خرد و اصول حسابداری (2)
 
 
 
فارسی عمومی
3
3
-
 
 
 
 
حسابرسی داخلی بانکها
2
2
-
حسابرسی (1)
 
 
 
اصول بانکداری
3
3
-
اقتصاد کلان
 
 
 
زبان تخصصی 1 و 2 بانکداری
2
2
-
زبان خارجه
 
 
 
حقوق تجارت
3
2
1
کلیات حقوق
 
 
 
دانش خانواده
2
2
-
 
 
 
 
جمع : 22 واحد
 
 
تذکر : دیپلمه های کارودانش و فنی  غیر مرتبط ملزم به گذراندن 8 واحد پیش دانشگاهی و 8 واحد جبرانی نظری و کارو دانش می باشند.
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :