| بازدید ها : 3975

چارت درسی گروه برق صنعتی

.
کاردانی پیوسته کاردانی فنی برق  صنعتی | کد : 830
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان پیش
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش – فنی
 
ریاضی پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
فیزیک پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
مدارهای الکتریکی جبرانی
2
2
-
 
 
دیپلم کارودانش + نظری
 
ماشین ACجبرانی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
ماشین DC جبرانی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
وصایا
1
1
-
 
 
 
 
آشنایی با قرآن کریم
1
1
-
 
 
 
 
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
2
2
-
 
 
 
 
کارگاه عمومی برق
1
-
1
 
 
 
 
مدار منطقی
2
2
-
 
 
 
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
دیپلمه های فنی + نظری
 
کاردانش 21 واحد
فنی 18 واحد
نظری 16 واحد
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
آئین زندگی
2
2
-
 
 
 
 
زبان خارجه
3
3
-
 
 
 
 
تفسیر قرآن کریم
2
2
-
 
 
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
2
2
-
 
 
 
 
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
1
-
1
 
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
 
 
ریاضی عمومی
3
3
-
 
 
 
 
مدارهای الکتریکی
3
3
-
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 
 
 
آزمایشگاه مدار منطقی
1
-
1
مدار منطقی
 
 
 
رسم فنی   برق
1
-
1
 
 
 
 
اصول سیم کشی و روشنایی فنی  
2
2
-
 
 
 
 
جمع  : 20 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
مبانی کنترل کیفیت
2
2
-
 
 
 
 
زبان فنی
2
2
-
زبان خارجه
 
 
 
ریاضی کاربردی
2
2
-
ریاضی عمومی
 
 
 
الکترونیک عمومی
2
2
-
مدارهای الکتریکی
 
 
 
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
1
-
1
مدارهای الکتریکی
 
 
 
اصول اندازه گیری الکتریکی و سنسورها
2
2
-
مدارهای الکتریکی
 
 
 
ماشین ACو ترانس
3
3
-
مدارهای الکتریکی
 
 
 
کارگاه برق صنعتی
2
-
2
کارگاه عمومی برق
 
 
 
انتقال توزیع انرژی الکتریکی
2
2
-
 
 
 
 
آزمایشگاه انتقال توزیع الکتریکی
1
-
1
 
 
 
 
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
1
-
1
 
 
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
اندیشه اسلامی 1
2
2
-
 
 
 
 
تربیت بدنی
1
-
1
 
 
 
 
دانش خانواده
2
2
-
 
 
 
 
ایمنی و بهداشت در محیط کار
2
2
-
 
 
 
 
کارآفرینی
2
2
-
 
 
 
 
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
2
2
-
 
 
 
 
آزمایشگاه الکترونیک عمومی
1
-
1
الکترونیک عمومی
 
 
 
ماشین های DC و مخصوص
2
2
-
 
 
 
 
الکترونیک صنعتی
2
2
-
الکترونیک عمومی
 
 
 
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
1
-
1
 
 
 
 
رله و حفاظت
2
2
-
انتقال توزیع انرژی الکتریکی
 
 
 
کارگاه سیم پیچی
1
-
1
ماشین AC و ترانس
 
 
 
کارگاه PLC
2
-
2
مدار منطقی
 
 
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
دیپلمه های کار و دانش
 
فنی و نظری 22 واحد
کارو دانش 25 واحد
 
تذکر : دیپلمه های کارودانش و فنی  غیر مرتبط علاوه بر گذراندن 8 واحد پیش دانشگاهی و 6 واحد جبرانی کار و دانش و نظری
 می بایست حداقل 2 واحد جبرانی الکترونیک کاربردی (جبرانی) بگذرانند.
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :