تاریخ انتشار : سه شنبه 21 خرداد 1392 - 18:10 | بازدید ها : 6283

چارت درسی گروه تربیت بدنی

چارت درسی گروه تربیت بدنی
کاردانی پیوسته تربیت بدنی  | کد 750
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان پیش
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش +فنی
 
ریاضی پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
فیزیک پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
زیست شناسی جبرانی
2
2
-
 
 
 
 
فیزیولوژی جبرانی
2
2
-
 
 
 
 
آناتومی جبرانی
2
2
-
 
 
 
 
وصایا
1
1
-
 
 
 
 
آشنایی با قرآن کریم
1
1
-
 
 
 
 
روانشناسی کودک و نوجوان
2
2
-
 
 
 
 
اصول و مبانی تربیت بدنی
2
2
-
 
 
 
 
بازیهای پرورشی
1
-
1
 
 
 
 
دومیدانی 3
1
-
1
 
 
 
 
شنا3
1
-
1
 
 
 
 
فوتبال پسران /فوتسال دختران
1
-
1
 
 
 
 
کاردانش و فنی 22 واحد نظری 16واحد
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش +فنی
 
تفسیر قرآن کریم
2
2
-
 
 
 
 
مبانی بیو شیمی
2
2
-
 
 
 
 
ریاضی عمومی و مقدمات آمار
3
3
-
 
 
 
 
فیزیک عمومی
2
2
-
 
 
 
 
آناتومی و فیریووژی انسان
3
3
-
فیریولوژی  جبرانی
 
 
 
تهیه کاربرد مواد آموزشی در تربیت بذنی
1
-
1
 
 
 
 
روشهای آموزش تربیت بدنی
2
2
-
روانشناسی کودک و نوجوان
 
 
 
دو میدانی 4
1
-
1
دومیدانی 3
 
 
 
شنای 4
1
-
1
شنای 3
 
 
 
بدمینتون 3
1
-
1
 
 
 
 
کار و دانش +فنی 20
نظری 18 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان خارجه
3
3
-
 
 
 
 
دانش خانواده
2
2
-
 
 
 
 
فیریولوژی ورزشی
2
2
-
مبانی بیوشیمی  و اناتومی و فیزیولوزی انسان
 
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
2
2
-
ریاضی عمومی  و مقدمات آمار
 
 
 
تغذیه ورزشی
2
2
-
مبانی بیوشیمی
 
 
 
آسیب شناسی ورزشی
2
2
-
آناتومی و فیزیولوژی انسان
 
 
 
ژیمناستیک 3
2
-
2
 
 
 
 
بسکتبال 2
1
-
1
 
 
 
 
تنیس روی میز 3
2
-
2
 
 
 
 
مسابقات و اردوهای ورزشی
2
1
1
 
 
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم : چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
حرکات اصلاحی
2
2
-
آناتومی و فیزیولوزی انسان
 
 
 
زبان تخصصی
2
2
-
زبان خارجه
 
 
 
اصول مربیگیری
2
2
-
روش های آموزش تربیت بدنی
 
 
 
کاربرد رایانه در تربیت بدنی
2
1
1
ریاضی عمومی و مقدمات آمار
 
 
 
حرکت شناسی و بیومکانیک
2
2
-
آناتومی  و فیزیولوزی انسان – فیزیک عمومی
 
 
 
والیبال 3
1
-
1
 
 
 
 
هندبال 3
1
-
1
 
 
 
 
ورزش تخصصی
2
-
2
 
 
 
 
کارآفرینی
3
2
1
 
 
 
 
کشتی  پسران / تیراندازی دختران
2
-
2
 
 
 
 
جمع : 19 واحد
 
ترم :  پنجم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
اندیشه اسلامی 1
2
2
-
 
 
 
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
 
 
آئین زندگی
2
2
-
 
 
 
 
اصول سرپرستی  در تربیت بدنی
2
2
-
 
 
 
 
کارآموزی
2
-
2
 
 
در ترم آخر گرفته شود
 
یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی
2
2
-
 
 
اصول مربیگری
 
جمع : 13 واحد
 
 
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :