| بازدید ها : 7142

چارت درسی گروه صنایع چوب

چارت درسی گروه صنایع چوب
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز عمومی 15 واحد
جمع نظری عملی
1
 
زبان خارجه 3 3 - زبان پیش -
2
 
اندیشه اسلامی1 ( معارف اسلامی ) 2 2 - - -
3
 
زبان فارسی 3 3 - - -
4
 
آئین زندگی ( اخلاق اسلامی ) 2 2 - - -
5
 
تفسیر قرآن 2 2 - - -
6
 
تربیت بدنی 1 - 1 - -
7
 
جمعیت وتنظیم خانواده 2 2 - - -
8
 
وصایا 1 1 - - -
9
 
آشنایی با قرآن کریم 1 1 - - -
10
 
شیمی آلی 2 2 - شیمی پیش - پایه 10 واحد
1
 
ریاضی 6 3 3 - ریاضی پیش -
2
 
فیزیک حرارت 2 2 2 - - ریاضی 6
3
 
آز فیزیک حرارت 1 - 1 - فیزیک حرارت
4
 
فیزیک مکانیک 2 2 - فیزیک پیش ریاضی 6
1
 
خشک کردن ونگهداری چوب (2) 2 2 - اصول چوب شناسی وآزمایشگاه فیزیک حرارت اصلی 19 واحد
2
 
اصول چوب شناسی وآزمایشگاه 2 1 1 تکنولوژی مواد اصول ساخت وتولید قطعات چوبی
3
 
اصول استاندارد وودرجه بندی چوب 1 1 - خواص فیزیک مکانیکی چوب (1) -
4
 
استاتیک 3 3 - فیزیک مکانیک -
5
 
علوم جنگل وبهره برداری 1 1 - تکنولوژی مواد -
6
 
حفاظت وبهداشت صنعتی 1 1 - - -
7
 
زبان فنی 2 2 - زبان خارجه عمومی -
8
 
کاربرد کامپیوتر 2 1 1 مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی -
9
 
هیدرولیک وپنوماتیک 2 2 - - -
10
 
آز هیدورلیک وپنوماتیک 1 - 1 - هیدرولیک وپنوماتیک
11
 
مقاومت مصالح 2 2 - استاتیک -
1
 
طراحی ونقشه کشی 3 2 1 رسم فنی (2) - تخصصی 37 واحد
2
 
تکنولوژی ماشین آلات 2 2 - - اصول ساخت وتولید قطعات چوبی
3
 
کارگاه تکنولوژی ماشین آلات 2 - 2 - کارگاه ساخت قطعات چوبی
4
 
اصول ساخت وتولیدقطعات چوبی 2 2 - - کارگاه ساخت قطعات چوبی
5
 
کارگاه ساخت قطعات چوبی 2 - 2 - -
6
 
کارگاه تولید کابینت چوبی 3 - 3 - -
7
 
کارگاه تخصصی سازه های چوبی 3 - 3 - کارگاه تولید کابینت چوبی
8
 
خواص فیزیک ومکانیکی چوب (2) وآزمایشگاه 2 1 1 خواص فیزیکی مکانیکی جوب (1) استاتیک
9
 
شیمی رنگ وچسب وآزمایشگاه 2 1 1 شیمی آلی کارگاه رنگ کاری
10
 
کارگاه تولید درب وپنجره 3 - 3 کارگاه ساخت قطعات چوبی کارگاه رنگ کاری
11
 
کارگاه رنگ کاری 2 - 2 تکنولوژی مواد
 
12
 
کنترل کیفیت وآزمایشگاه 2 1 1 خواص فیزیکی ومکانیکی چوب (2) وآزمایشگاه صنایع تبدیل مکانیکی وشیمیایی چوب
13
 
صنایع تبدیل مکانیکی وشیمیایی چوب 2 2 2 - خواص فیزیکی ومکانیکی چوب (2) وآزمایشگاه  
14
 
کارگاه تولید مبلمان 3 - 3 کارگاه ساخت قطعات چوبی  
15
 
اصول سرپرستی 2 2 -    
16
 
کارآفرینی 3 2 1    
17
 
کارآموزی (2) 2 - 2    
 
دروس پیشنیاز پیش دانشگاهی ( مشترک برای کارودانش وفنی )
ردیف نام درس تعداد واحد
جمع نظری عملی
1 زبان خارجه پیش دانشگاهی 2 2 -
2 مبانی کامپیوتر 2 1 1
3 ریاضی پیش دانشگاهی 2 2 -
4 فیزیک پیش دانشگاهی 2 2 -
 
دروس جبرانی پیش دانشگاهی ( مخصوص کارودانش )
ردیف نام درس تعداد واحد
جمع نظری عملی
1 تکنولوژی مواد 2 2 -
2 خواص فیزیکی مکانیکی چوب (1) 2 2 -
3 رسم فنی (2) 2 2 -

دیدگاه شما   

کد امنیتی :