| بازدید ها : 6627

چارت درسی گروه نقشه کشی معماری

چارت درسی گروه معماری
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری – معماری  |  کد : 820
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان پیش
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش +فنی
 
ریاضی پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
فیزیک پیش
2
2
-
 
 
//      //       //
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
شناخت مواد و مصالح جبرانی
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش +نظری
 
مبانی هنرهای تجسمی جبرانی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
عناصر وجزئیات  ساختمانی جبرانی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
طراحی جبرانی
2
1
1
 
 
دیپلمه های نظری
 
مبانی ترسیم فنی  و نقشه کشی راندو
 ( جبرانی)
2
1
1
 
 
//       //
 
وصایا
1
1
-
 
 
 
 
آشنایی با قرآن
1
1
-
 
 
 
 
ترسیم فنی
3
-
3
 
 
 
 
درک وبیان معماری1
3
1
2
 
 
 
 
کاردانش  22 واحد
فنی  16 واحد
نظری 18واحد
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان خارجه عمومی
3
3
-
 
 
 
 
تفسیر قرآن
2
2
-
 
 
 
 
ریاضی عمومی
3
3
-
 
 
 
 
فیزیک مکانیک
2
2
-
 
 
 
 
هندسه ترسیمی
2
1
1
 
 
 
 
درک وبیان معماری 2
3
1
2
درک وبیان معماری 1
 
 
 
تمرین های معماری 1
3
1
2
ترسیم فنی- درک وبیان معماری1
 
 
 
عناصر و جزئیات ساختمانی (1)
2
1
1
ترسیم فنی
 
 
 
جمع :  20 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
اندیشه اسلامی 1
2
2
-
-
 
 
 
تنظیم شرایط محیطی
2
1
1
ترسیم فنی
 
 
 
تمربنهای معماری 2
3
1
2
تمرینهای معماری1
 
 
 
ایستایی 1
2
2
-
ریاضی عمومی
 
 
 
آشنایی با معماری اسلامی 1
2
1
1
درک و بیان معماری 2 ترسیم فنی
 
 
 
نقشه برداری
2
1
1
ترسیم فنی
 
 
 
کاربرد نرم افزار رایانه ای
3
2
1
 
 
 
 
متره و برآورد
2
1
1
عناصر و جزئیات ساختمان 1
 
 
 
تعمیر و نگهداری ساختمان
2
2
-
عناصر و جزئیات  1
 
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم :  چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
آئین زندگی
2
2
-
 
 
 
 
ایستایی 2
2
2
-
ایستایی 1- فیزیک مکانیک
 
 
 
پرسپکتیو
2
1
1
هندسه ترسیمی
 
 
 
آشنایی با معماری جهان
2
2
-
 
 
 
 
طراحی معماری 1
4
2
2
-
طراحی فنی ساختمان
 
 
طراحی فنی ساختمان
4
-
4
عناصر و جزئیات ساختمانی 1
تمرینهای معماری 2 ایستایی 1
 
 
 
روستا
2
1
1
تمرین های معماری 2
 
 
 
زبان فنی
2
2
-
زبان خارجه
 
 
 
جمع :  20 واحد
 
ترم :  پنجم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
 
 
تربیت بدنی
1
-
1
 
 
 
 
دانش خانواده  
2
2
-
 
 
 
 
اصول سرپرستی 
2
2
-
 
 
 
 
کارآفرینی
3
2
1
 
 
 
 
کارآموزی
2
-
2
 
 
 
 
جمع :  13 واحد
 
تذکر : دیپلم های فنی و کار ودانش غیر مرتبط علاوه بر 8 واحد درس پیش دانشگاهی ، 6 واحد جبرانی کار و دانش ، حداقل 2 واحد درسی جبرانی دیگر بگذرانند.
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :