| بازدید ها : 15541

چارت درسی گروه مدیریت بازرگانی

.
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
تذکر: کاردانی غیر مرتبط پیوسته 12 واحد جبرانی و کاردانی غیر مرتبط ناپیوسته 9 واحد جبرانی باید بگذرانند.
        
ترم : اول
نوع درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
عمومی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
2
2
-
 
 
 
عمومی
ورزش (1)
1
-
1
 
 
 
پایه
اقتصاد کلان
3
3
-
 
 
 
پایه
حقوق اساسی
2
2
-
 
 
 
تخصصی
مدیریت استراتژیک
3
3
-
 
 
 
تخصصی
سازمان پولی و مالی بین المللی
3
3
-
 
 
 
جبرانی
مدیریت رفتارهای سازمانی (جبرانی)
3
3
-
 
 
مختص دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته غیر مرتبط
جبرانی
مبانی سازمانی و مدیریت (جبرانی)
3
3
-
 
 
مختص دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته غیر مرتبط
 
جمع : 20 واحد
 
ترم : دوم
نوع درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
پایه
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
3
3
-
 
 
 
جبرانی
اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
3
3
-
 
 
مختص دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته غیر مرتبط و همچنین دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته مرتبطی که در دوره کاردانی این درس را نگذرانده اند
پایه
روانشناسی عمومی
3
3
-
 
 
 
اصلی
مدیریت منابع انسانی
3
3
-
 
 
 
عمومی
اندیشه اسلامی (2)
2
2
-
 
 
 
پایه
روش تحقیق در مدیریت
3
3
-
 
 
 
اصلی
مدیریت مالی (2)
3
3
-
 
 
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم : سوم
نوع درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
عمومی
تفسیر نهج البلاغه
2
2
-
 
 
 
تخصصی
حسابرسی(1)
3
3
-
 
 
 
تخصصی
بازرگانی بین المللی
3
3
-
اقتصاد کلان
 
 
جبرانی
بازریابی و مدیریت بازار
3
3
-
 
 
مختص دانشجویان کاردانی پیوسته غیر مرتبط
اختیاری
سمینار در مسائل بازاریابی
2
2
-
 
 
 
عمومی
انقلاب اسلامی
2
2
-
 
 
 
پایه
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)
3
3
-
 
 
 
تخصصی
زبان تخصصی مدیریت 3 و4
2
2
-
 
 
 
اختیاری
حقوق بازرگانی بین الملل
3
3
-
 
 
تمامی دانشجویان به غیر از دانشجویان کاردانی پیوسته غیر مرتبط
 
جمع : 20 واحد
 
ترم :  چهارم
نوع درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
اختیاری
حقوق بازرگانی بین الملل
3
3
-
 
 
مختص دانشجویان کاردانی پیوسته غیر مرتبط
اختیاری
سمینار در مسائل مالی
2
2
-
مدیریت مالی (2)
 
 
تخصصی
بازاریابی بین المللی
2
2
-
بازرگانی بین المللی
 
 
پایه
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
3
3
-
اقتصاد کلان
 
 
اصلی
تحقیق در عملیات (2)
3
3
-
 
 
 
تخصصی
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
3
3
-
 
 
 
تخصصی
سیاست های پولی و مالی
3
3
-
سازمانهای پولی و مالی            بین المللی
 
 
عمومی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام
2
2
-
 
 
 
 
جمع : 22 واحد
 
تذکر : دانشجویانی که در مقطع کاردانی دروس ذیل را پاس نکرده اند ملزم به گذراندن آن در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشند.
1- دانش خانواده (2 واحد)
2- آشنایی با قرآن (1 واحد)
3- وصایای امام  (1 واحد)

دیدگاه شما   

کد امنیتی :