تاریخ انتشار : شنبه 29 اسفند 1388 - 22:00 | بازدید ها : 3487

چارت درسی گروه حسابداری

.
کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری  | کد : 850
 
ترم : اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان پیش
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش +فنی
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
2
2
-
 
 
//      //       //
 
ریاضی پیش
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش +فنی + علوم انسانی
 
حسابداری صنعتی
2
2
-
 
 
دیپلمه های کارو دانش +نظری
 
اصول حسابداری
4
4
-
 
 
//      //       //
 
وصایا
1
1
-
 
 
 
 
آشنایی با قرآن
1
1
-
 
 
 
 
کلیات حقوق  
2
2
-
 
 
 
 
اقتصاد (1)خرد
3
3
-
 
 
 
 
حسابداری صنعتی (1)
3
3
-
 
 
 
 
کاردانش 22 واحد
واحد
فنی 16 واحد
واحد نظری 16 واحد
واحد
علوم انسانی 18 واحد
 
 
ترم : دوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان خارجه
3
3
-
 
 
 
 
ریاضی عمومی 1
3
3
-
 
 
 
 
روشهای آماری
3
2
1
 
 
 
 
حقوق تجارت
2
2
-
کلیات حقوق
 
 
 
اقتصاد (2 ) کلان
3
3
-
اقتصاد(1) خرد
 
 
 
حسابداری صنعتی 2
3
3
-
حسابداری صنعتی (1)
 
 
 
حسابداری شرکتهای 1
3
3
-
 
 
 
 
جمع :  20 واحد
 
ترم : سوم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
زبان فارسی
3
3
-
 
 
 
 
ریاضی عمومی 2
3
3
-
ریاضی عمومی 1
 
 
 
زبان فنی
2
2
-
زبان خارجه
 
 
 
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2
2
1
1
 
 
 
 
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
2
2
-
 
 
 
 
سرپرستی سازمان
2
2
-
 
 
 
 
حسابداری مالیاتی
2
2
-
حقوق تجارت
 
 
 
حسابداری شرکتهای 2
3
3
-
حسابداری شرکتهای (1)
 
 
 
تربیت بدنی
1
-
1
 
 
 
 
جمع : 20 واحد
 
ترم : چهارم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
مدیریت مالی
3
3
-
 
 
 
 
کاربرد کامپیوتر در حسابداری  3
2
2
-
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2
 
 
 
حسابرسی 1
3
3
-
حسابداری شرکتهای 2
 
 
 
حسابداری دولتی 1
3
3
-
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
 
 
 
حسابداری مالی
3
3
-
حسابداری شرکتهای 2
 
 
 
پروژه مالی
1
-
1
 
 
 
 
کارآفرینی و پروژه
2
1
1
 
 
 
 
کارآموزی 2
2
-
2
 
 
 
 
جمع :  19واحد
 
ترم : پنجم
کد درس
نام درس
تعداد واحد
تئوری
عملی
پیشنیاز
همنیاز
توضیحات
 
دانش خانواده
2
2
-
 
 
 
 
تفسیر قران
2
2
-
 
 
 
 
آئین زندگی
2
2
-
 
 
 
 
اندیشه اسلامی
2
2
-
 
 
 
 
جمع : 8 واحد
 
تذکر : دارندگان دیپلم ها کار و دانش و فنی غیر مرتبط علاوه بر 6 واحد پیش دانشگاهی و 6 واحد جبرانی ملزم به گذراندن 4 واحد درسی جبرانی
 حسابداری شرکتها مقدماتی (جبرانی) 2 واحد .حسابداری عملی (جبرانی) 2 واحد می باشند.
 

دیدگاه شما   

کد امنیتی :