چارت سازمانی
شورای دانشکده سما
مسئول دفتر - روابط عمومی

معاون آموزشی پژوهشی

معاون امور فرهنگی و دانشجویی

معاون پشتیبانی